Visie op IT en organisatie

De visie van implan is samen te vatten in zes heldere uitgangspunten:

 • (1) Uw huidige organisatie is het uitgangspunt
 • (2) Primair gaat het om bewustzijn, om het (her)kennen van mogelijkheden en risico’s
 • (3) Iedere organisatie moet doel- en resultaatgericht zijn, ook een IT-organisatie
 • (4) IT en organisatie moeten op elkaar zijn afgestemd
 • (5) Keep it simple
 • (6) Betrek de medewerkers en communiceer voortdurend

 

Hieronder gaan we wat verder in op deze uitgangspunten:

 • (1) Uw huidige organisatie is het uitgangspunt
  Iedere organisatie is uniek en heeft zijn eigen cultuur met zijn eigen sterke en minder sterke kanten. Niets is zo moeilijk als het veranderen van een cultuur, dus meestal is het praktischer (en goedkoper) om de bestaande situatie met gezond verstand te optimaliseren, met behoud van het goede.
  De unieke bestaande organisatie vormt het uitgangspunt voor een klantspecifieke en pragmatische inventarisatie en aanpak van de verbeterpunten. 
      
 • (2) Bewustzijn, bewustzijn, bewustzijn…
  Vrijwel alle organisaties zijn tegenwoordig voor een groot deel afhankelijk van IT. Toch zijn binnen de meeste (IT-)organisaties vele inefficiënties en ineffectiviteiten en worden (bedrijfs)risico’s gelopen die men zich lang niet altijd bewust is. En in dat onbewuste schuilt het grote gevaar. Inefficiënties en ineffectiviteiten, en zelfs risico’s, hoeven geen probleem te zijn, als ze maar bekend zijn en als er maar een bewuste afweging is gemaakt of er wel of niet iets aan gedaan moet worden. Bewustzijn dus…  
     
 • (3) Zorg voor een doel- en resultaatgerichte organisatie
  Iedere organisatie moet doel- en resultaatgericht worden opgezet en dat geldt dus ook voor een IT-organisatie. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is in de praktijk vaak nog lastig genoeg.
  Hierbij komen vragen aan de orde als:
  – Wat is de cultuur van het bedrijf?
  - Wat zijn de bedrijfs- en de IT-doelstellingen?
  – Hoe is het bedrijf nu georganiseerd, en dan met name de IT?
  – Welke IT-systemen ondersteunen de bedrijfprocessen? 
  – Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van de huidige (IT-)organisatie?
  – Welke risico’s loopt het bedrijf als er iets misgaat met de IT?
  – Hoe ondersteunt de nieuwe IT-organisatie het behalen van de bedrijfsdoelstellingen? 
  – Hoe vermindert de nieuwe IT-organisaties de bedrijfsrisico’s?  
   
 • (4) IT en organisatie moeten op elkaar zijn afgestemd
  Ook dit lijkt een open deur, maar is het in veel gevallen toch niet. Bij het inrichten van de IT en de IT-organisatie moet er veel worden afgestemd, zowel binnen de IT als tussen de IT en de rest van het bedrijf. Wie is verantwoordelijk voor wat? Weten de medewerkers wie wat moet doen? Passen opzet en inrichting van (bijvoorbeeld) het financieel-logistieke systeem wel bij de opzet van de financieel-logistieke organisatie? Als dat niet (helemaal) het geval is, passen we dan de organisatie aan of het systeem? Of allebei? Past de ingevoerde internetbeveiliging bij de eisen die de organisatie stelt aan communicatie met de buitenwereld? Enzovoort, enzovoort.   
     
 • (5) “Keep it simple” - effectiviteit en efficiëntie
  Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen kan worden bepaald waar en hoe verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en kan een IT-organisatie worden neergezet:
  – die op een effectieve en efficiënte wijze het bedrijf ondersteunt en de gestelde doelen behaalt
  - die zich realiseert dat IT een middel en niet het doel is 
  – die zo eenvoudig is als mogelijk (maar, zoals Einstein al wist: ook niet eenvoudiger!)
  – waarin medewerkers met plezier hun rol vervullen en als vanzelf met elkaar samenwerken. 
  Daarbij kijkt implan waar nodig verder dan de IT-organisatie, omdat die natuurlijk wel moet passen en functioneren binnen de gehele organisatie.
   
 • (6) Betrek de medewerkers en communiceer voortdurend
  Vaak roepen veranderingen weerstand op en vaak wordt die weerstand veroorzaakt door onzekerheid en/of doordat medewerkers onvoldoende betrokken worden bij het veranderingsproces. Wat betekenen
  de veranderingen voor de huidige organisatie en medewerkers? Hoe kunnen we de eventuele onzekerheid en de daar vaak mee gepaard gaande weerstand minimaliseren? 
  Bovendien hebben medewerkers vaak veel kennis en ervaring. Als ze betrokken worden komen ze veelal met terechte vragen en zorgen en met waardevolle suggesties die tot een veel beter en veel breder gedragen resultaat leiden. Medewerkers zijn vrijwel altijd tot veel begrip en medewerking bereid, als ze maar serieus genomen worden en goed op de hoogte gehouden worden van wat er gebeurt en waarom. Veel communicatie dus! En begrip voor levende vragen en zorgen.